AVíS LEGAL I CONDICIONS D’US DEL PORTAL

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

 

Denominació Social:CERAMICA FARRENY, S.A.

Domicili : Ctra. Lleida-Puigcerdà, km 21,400, 25600 Balaguer (Lleida)

CIF: —————

Telèfon:+34 973 44 50 98

E- Mail : cerfasa@ceramicafarreny.com

Lloc Web: www.ceramicafarreny.com

 

1.- OBJECTE

CERAMICA FARRENY, S.A. (d’ara endavant també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, que regula l’ús del lloc web https://www.ceramicafarreny.com, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions dús del lloc web.

A través de la Web, CERAMICA FARRENY, SA facilita als usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari (d’ara endavant l’usuari), i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, així com qualsevol altra disposició legal que fos de aplicació.

Com a usuaris, heu de llegir atentament el present Avís Legal en qualsevol de les ocasions d’entrar a la web, ja que aquest pot patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web, sense que existeixi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i és suficient la publicació al lloc web del prestador.

2.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB.

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i l’ús de la web.

La prestació dels serveis per part de CERAMICA FARRENY, S.A.. té caràcter gratuït per a tots els usuaris. Això no obstant, alguns dels serveis subministrats pel prestador o per tercers a través del web estan subjectes al pagament d’un preu determinat en les condicions generals de contractació.

2.2. Registre d’usuari.

Amb caràcter general, la prestació dels Serveis no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, CERAMICA FARRENY, S.A. .. condiciona l’ús d’alguns dels serveis a l’emplenament previ del corresponent registre d’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada a la pròpia secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a CERAMICAFARRENY, SApermanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi el prestador o tercers.

2.4. Menors de edat.

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables darrers de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets a què accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per a Internet, s’hauran d’establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte de la web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com la moral i els bons costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d’equips informàtics o documents. arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, ia títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol mena de material que:

(A) sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(B) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral ia l’ordre públic;

(C) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(D) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o la pròpia imatge de les persones;

(E) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i

(F) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, el prestador no descarta la possibilitat que hi hagi determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.


CERAMICA FARRENY, S.A. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís legal i condicions d’ús; o de La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de lús il·legal o indegut de la present pàgina web.4.- COOKIES El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius dinformació que el servidor envia a lordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas no s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Per a més informació, vegeu la nostra Política de Cookies.

5.- ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers webs. Atès que des de la web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, CERAMICA FARRENY, SAno assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquests webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan calgui, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades.

Per a més informació, vegeu la nostra Política de Privadesa.

7.- XARXES SOCIALS

Us informem que CERAMICA FARRENY, SApot ser present a xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin [haciéndose seguidores del prestador en las redes sociales (y / o realicen cualquier vínculo o acción de conexión a través de estas)]es regirà per aquest apartat, així com per a les condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l’usuari. CompsaOnline SL tractarà les vostres dades amb la finalitat d’informar-vos de les activitats, productes o serveis del prestador a través d’aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin, però no es farà responsable de les vostres polítiques de privadesa.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atenten contra los derechos fundamentales de las personas, falten a la cortesía en la red, molesten o puedan generar opiniones negativas en nuestros usuarios o terceros y en general cualquier contenido que CERAMICA FARRENY, S.A. considere no apropiados.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de lordre públic, la protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

No obstant això, CERAMICA FARRENY, SAes reserva la potestat de retirar, sense avís previ de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

8.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de lautorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de lautor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb lautorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició al lloc web, de l’existència de drets o responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic a dalt ressenyat.

9.- Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquesta pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i els Tribunals de Lleida.