POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de CERAMICA FARRENY, SA , d’ara endavant també el Prestador, amb domicili a Ctra. Lleida-Puigcerdà, km 21,400, 25600 Balaguer (Lleida) , CIF ————–, Telèfon de contacte: +34 973 44 50 98, i email:cerfasa@ceramicafarreny.com. A efectes del que preveu la LOPD, CERAMICA FARRENY, SA us informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació per tal de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web; Les operacions previstes per realitzar els tractaments són els següents: respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari; realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de CERAMICA FARRENY, SA pel present avís legal ressenyades i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web. El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que s’hi produeixi. El Prestador, Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc a CERAMICA FARRENY, SA perquè procedisca al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades. No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador. De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat i, manifestament, amb els principis descrits a l’art. 5 del RGPD i l’art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per protegir els drets i llibertats dels Usuaris. D’acord amb aquestes normatives, doncs, us informem que teniu dret a sol·licitar el accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i la limitació i oposició al vostre tractament dirigint-vos a C/GIRONA N 84, enviant un correu electrònic a cerfasa@ceramicafarreny.com, indicant com a Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Teniu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que els seus drets s’han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

 

 • CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.CERAMICA FARRENY, SA no cedirà les dades personals a tercers , excepte per obligació legal. No obstant això, en cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a aquesta cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional ia l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, substraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del Prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc web.
 • ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament automatitzat per part de CERAMICA FARRENY, SA en la forma i per a les finalitats indicades a la present Política de Protecció de Dades Personals .A través d’aquesta Política de Privadesa us informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de CERAMICA FARRENY, SA, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ de els pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en els quals els menors en formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre amb el requeriment formal previ per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.
 • EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i la correcció de les dades que remeti a CERAMICA FARRENY, SA, exonerant el Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de registre o subscripció.
 • CONTENIGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS) CERAMICA FARRENY, SA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a la informació. CERAMICA FARRENY, SA no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda a les Webs de tercers a què es pugui accedir pels “links” o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat del Prestador.La presència de “links” o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre aquests.
 • ENVIAMENT CV En cas que l’usuari enviï el seu CV a través del nostre web, us informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. Us informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el vostre currículum, de manera que no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, us preguem ens ho comuniqueu per escrit el més davant possible, a fi de mantenir les vostres dades degudament actualitzades. Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la destrucció posterior. En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i si voleu continuar participant en els processos de selecció del Responsable, us preguem ens remeti novament el seu currículum. Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per a les mateixes finalitats abans informades.
 • SUBSCRIPCIÓ AL BLOC DE CERAMICA FARRENY, SA En cas que l’usuari se subscrigui al bloc, us informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la vostra subscripció al bloc informatiu amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total de les mateixes. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.
 • PARTICIPACIÓ A FÒRUMSEn cas que l’usuari vulgui participar en els fòrums de la web, us informem que les dades aportades seran tractades per regular la participació. Qualsevol registre o transmissió de dades personals que l’usuari d’aquest fòrum faciliti suposa el coneixement i l’acceptació inequívoca de l’Avís Legal i la Política de Privadesa exposats a la pàgina web. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total d’aquestes. Les publicacions es mostraran públicament als usuaris del fòrum en línia.
 • PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONI En el supòsit que l’usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, us informem que les dades aportades seran tractades seran per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis per ser publicades a la pàgina web i així poder ajudar altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total d’aquestes. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. L’única dada personal que es publicarà del testimoni serà el nom.
 • CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITATCERAMICA FARRENY, SA es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.
 • CORREUS COMERCIALSD’acord amb LSSICE, CERAMICA FARRENY, SA no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a cadascun dels formularis de la Pàgina Web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.
 • LEGISLACIÓ A tots els efectes les relacions entre CERAMICA FARRENY, SA amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals de Lleida.